پروژه موبایل اپ گزارش مدیریت ارشد

پروژه موبایل اپ گزارش مدیریت ارشد

موبایل و وب

یک سامانه مبتنی بر موبایل اپلیکیشن که گزارش‌های عددی و نموداری از موضوعات مختلف بانکی مانند وام ها، سپرده‌ها و بدهی‌ها را به مدیران شعب ارائه می‌دهد.