پروژه مدیریت پذیرندگان

پروژه مدیریت پذیرندگان

حوزه پرداخت

اپلیکیشن مدیریت پذیرندگان به منظور ثبت درخواست دستگاه پوز و پیگیری درخواست برای پذیرندگان ایجاد شده است.