پروژه کلید

پروژه کلید

موبایل و وب

این پروژه، برای اعطای مجوز دسترسی به سامانه‌های تولیدشده و یا سایر سامانه‌های شرکت می‌باشد که با ایجاد یک دیتابیس مرکزی ورود و اعطای دسترسی کاربران را در سطح اپلیکیشن و وب سرویس کنترل می‌نماید. این سامانه قادر به تولید مجوز دسترسی به صورت رمز یکبار مصرف هم می‌باشد. مشخصات فنی و بستر نرم‌افزاری پروژه شامل موارد ذیل است: • Net Framework • SqlServer2016 • Entity Framework • C# • MVC5 • , Html 5, Css3 JQuery