پروژه سامانه سمات

پروژه سامانه سمات

حوزه بانکی

اين سرويس به منظور استعلام وضعيت اعتباري مشتريان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه متمرکز الکترونيکي تسهيلات و تعهدات که از اين پس سامانه "سمات" ناميده مي‌شود استفاده مي‌گردد. اين اطلاعات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز به سامانه مذکور ارسال و توسط بانک مرکزي تجميع شده است.