سامانه بازرسی شعب

سامانه بازرسی شعب

حوزه بانکی

سامانه بازرسی شعب جهت انجام امور ارزیابی و نظارت بر عملکرد شعب از طریق تکمیل فرم‌های مختلف ارزیابی توسط بازرسان با رجوع به شعب مختلف و تکمیل فرم‌های ارزیابی با بررسی عملکرد شعبه و همچنین ارائه گزارش بازرسی به مدیران و اطلاع‌رسانی نحوه عملکرد شعب ایجاد شده است.