سامانه بازاریابی

سامانه بازاریابی

حوزه بانکی

سامانه بازاریابی و ثبت سفارش‌های تجهیزات بانکی جهت مدیریت درخواست‌های بازاریاب‌ها، سفارش‌های مشتریان و همچنین موجودی‌های انبار جهت مدیریت بهتر اقلام و مشتریان و بازاریاب‌ها ایجاد گردیده است. درسطح مدیریت شامل امکانات گسترده گزارش‌گیری از موجودی‌ها، گزارش‌گیری از سفارش‌ها،گزارش‌گیری از وضعیت درخواست‌های مشتریان، گزارش‌گیری از عملکرد بازاریاب‌ها و مشاهده وضعیت تجهیزات (نصب‌شده، عملیاتی، در حال تعمیر و عودت داده‌شده) است. در سطح بازاریاب‌ها شامل امکانات ثبت درخواست‌های مشتریان، پیگیری وضعیت درخواست، اطلاع‌رسانی وضعیت درخواست مشتریان و ثبت مشتریان می‌باشد. در سطح انبارداری شامل امکانات بررسی تجهیزات موجودی، گزارش‌گیری از وضعیت انبار و رسیدگی به درخواست‌های بازاریاب‌ها می‌باشد. در سطح مشتریان شامل پیگیری درخواست‌های تجهیزات، اعلام گزارش از وضعیت تجهیزات مورداستفاده است.