سامانه اسناد الکترونیکی

سامانه اسناد الکترونیکی

مدیریت سرویس

این پروژه به صورت یک سیستم بارگذاری اسناد الکترونیکی می‌باشد. سامانه بارگذاری اسناد الکترونیکی به منظور سهولت در مدیریت داده ها، احراز هویت کاربران، مدیریت ساخت یافته و سریع اسناد بایگانی شده و دسترسی سریع به اسناد طراحی شده است.