ارزیابی عملکرد همکاران

ارزیابی عملکرد همکاران

مدیریت سرویس

سامانه ارزیابی عملکرد همکاران شرکت تجارت الکترونیک پرتیکان جهت ثبت و تکمیل فرم‌های ارزیابی افراد از ابعاد مختلف بر اساس سوالات استاندارد تدوین شده از طرف مدیر هر بخش جهت بررسی نقاط قوت و ضعف نیروهای فعال در هر واحد از نگاه همکاران شخص ایجاد گردیده است.